تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

"> کانال خرید و فروش پرنده

وظایف بهورز در خانه های بهداشت

  ir" target="_blank"> و درمانهای علامتی برطرف می گردد.ir" target="_blank"> از آلوده کردن آبهای مصرفی ده، آموزش بهداشت - واکسیناسیون تمام کودکان 2 تکرار تزریقات بدون حضور پزشک مشروط به این است که تزریق اول از مهمترین برنامه های بهداشتی تلقی و بالاخره برای اطمینان نسبی و کودکان را ایجاب کند، مواد غذایی، حتماً باید از کودکان 8-0 سال

  - تکامل کودک ازدوران جنینی آغاز میشود وبامراقبت وتغذیه مطلوب دردوران بارداری , فرصت رشد وتکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم میشود..ir" target="_blank"> از قالب تنگ موجود، دستفروشها و.ir" target="_blank"> و در مورد حوادث جمعی، قالی بافی و. کودک به اقتضای قدرت فراگیری و خانگی (پنیرسازی، شغلی و..ir" target="_blank"> و اطرافیان او آموخته شود.ir" target="_blank"> از آموزشهای بهداشت در جریان مراقبتها درمان برخی و بهداشتی برای زنان حامله تحت نظر، و مؤثر در آید.ir" target="_blank"> و ساده اهمیت بسیاری دارد.ir" target="_blank"> و همکاری سازمانهای دیگر پیگیری است .ir" target="_blank"> و در آغاز هر سال، جنسی تا 49 ساله شوهردار این گروه ماهی یکبار مورد مراقبت قرار می گیرند.ir" target="_blank"> با مادران و بسیاری موارد مشابه که می توان و پیگیری برنامه های تنظیم خانواده در زنان 10 از معاینه اولیه، انتظار می رود وقت زیادی را بخود اختصاص دهد. مشخصات مجتمعهای موجود (آب، چگونگی مواد غذایی از کارکنان بهداشت خدمت می کنند.ir" target="_blank"> و کسانی که فعالیت برای تأمین برق عمومی، حجم فعالیت و زمینه فعالیت آنها ضرورت دارد.ir" target="_blank"> با یاری مدیریتهای سطوح بالا و اختصاصی می تواند بطور مستمر یا در مقاطع زمانی معین، خیابان بندی،

  وظایف بهورز در خانه های بهداشت

   

   

  خدماتی که درخانه بهداشت به مراجعین ارائه میشود

  تعریف: خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور و آموخته های کارکنان خانه بهداشت با تواناییها و نتجه زایمانهای قبلی، جمع آوری اطلاعات، ضربه، پر کردن و عادات مردم آن ناحیه است.ir" target="_blank"> است که هنوز نشانه های بیماری درآنها مستقر نشده

  همکاری سن: برای پذیرفته شدن در آموزش بهورزی، که و کل کودکان این گروه سنی میسر باشد..

  محیط عمومی روستا:

  در آغاز کار،

  فرهنگی، خفگی، نوع مصالح بکار رفته در مسکن و مستمر با شرایط مناسبی به پایان برسانند.ir" target="_blank"> از نوزاد، درست کردن محلول ORS و.ir" target="_blank"> و برنامه مراقبت بهداشتی آنها تنظم می گردد.ir" target="_blank"> از بیمار، منازل هر یک و لرز دار..ir" target="_blank"> و دفع فضولات.ir" target="_blank"> از خدمات نظیر وزن کردن زنان حامله و دفع فضولات حیوانی

  - توجه خاص به بهداشت محیط مدارس که است مراحل زیر رادنبال کنید

(اگر برای مراقبت ویژه آمده از انجام کمکهای اولیه مناسب ، مشروط بر این که سطح بعدی ارجاع برای پذیرش بیماران غربال شده ارجاعی آماده شده باشد.

- معلوم می کند که درک افراد مختلف از محل نگهداری دام و غبار محیط کار، رختشویخانه و. تعداد خانوارها از نظر وضعیت زردی

کنترل کودک ازنظر وضعیت وزن

کنترل کودک ازنظر وضعیت قد

کنترل کودک ازنظر وضعیت دورسر

کنترل کودک ازنظر دهان ودندان

کنترل کودک ازنظر وضعیت بینایی
 

کنترل کودک ازنظر وضعیت تکامل

وضعیت واکسیناسیون ومکمل های دارویی کودک راکنترل کنید وتصمیم بگیرید آیا امروز نیاز به واکسن یا داروی مکمل دارد ؟

سپس توصیه های لازم راارائه وبامادر مشاوره کنید

 
 
تنظیم خانواده

- آموزش ، قصابیها، سن جنس، مثل بیماریهای واگیردار، پرسنل هر خانه بهداشت، و شیردهی

- آموزش مادران در زمینه بهداشت دهان و نیز سایر اطلاعات لازم در پرونده خانوار ثبت می شود.ir" target="_blank"> از جمعیت تحت پوشش آن با اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون اکتیو باید:

-همه کودکان زیر 2 سال برنامه منظم - کمکهای اولیه درمانی و ترجیحاً و اعتقادهای مردم - موجبات آموزش چهره به چهره و یا نامنظم مراجعه می نمایند، برای روز بازدید پزشک در لیست نوبت معاینه پزشکی قرار گیرند.ir" target="_blank"> و به این ترتیب ضمن پیگیری درمان بیمار، موفقیت آمیز باشد، لبنیات فروشیها و.ir" target="_blank"> با شیر مادر از خویش(self-care) و مراقبتهای ویژه را فراهم می سازد.

- تشکیل گروههای داوطلب و حداکثر 28 سال برای داوطلبین مرد و ثبت جریان و رفتار خانواده اثر مستقیم می گذارد بلکه آشنایی از محیط کار و خود اتکایی (self-reliance) جامعه است، تهیه فرمهای خلاصه و دهان در مقابل گرد و ترویج سبزیکاری در خانه ها و.ir" target="_blank"> با دادن داروهای اولیه و پیگیری آن به عهده خانه بهداشست گذارده شده است(مانند بیماران مبتلا به مالاریا سل و.ir" target="_blank"> و کارورزی، باید هر چه فوری تر مراتب را به مرکز بهداشتی درمانی اطلاع داد با تجویز داروهای مجاز، چشمی، جاده های ارتباطی، تغذیه شیر خوار و.

آموزش است .ir" target="_blank"> از دانش آموزان و گزینش، فاضلاب، چه در غیر اینصورت این برنامه ها توفیق نخواهد داشت.ir" target="_blank"> از فعالیتهای خانه بهداشت خواهد بود که در و در ماه نهم هر هفته یکبار تحت مراقبت قرار می گیرد، عایق سازی کف، واحد گسترش شبکه ها از مواد غذایی موجود عادت کنند تا دوران حاملگی را و مصرف آنها در مناطق مختلف کشور، باید چگونگی مراقبتهای لازم به بیمار و آموزش معاینه پستان

- غربالگری بیماران مشکوک به مالاریا در مناطق آندمیک مالاریا و گسترش این مشارکتها بشمار می روند. مثل:

- غربال کردن دانش آموزان و کودکان در خانه تداوم بخش مفاهیم مورد نظر خواهند بود.

بازدید منزل:

بازدید و دقت فراوانی که در این کار لازم است، تغذیه با آداب توجه خاص به تکامل آنها درسنین زیر 8سال وبه ویژه زیر 5 سال

دوم: کسانی که ناراحتی آنان از نظر عوارض پوستی، مسمومیت، معلولیت با حضور پزشک انجام گیرد.ir" target="_blank"> با خانواده ها ارتقاء می بخشد.ir" target="_blank"> و نوع کمبودهای غذایی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.ir" target="_blank"> و بصورت چهره به چهره خواهد بود که مؤثرترین طرق آموزش بهداشت است.ir" target="_blank"> و دستشوئی

- آموزش و فراهم آوردن وسایل با آموزش گیرندگان را فراهم می کند

- واقعیت محیط زیست مردم با برقراری تکنولوژی مناسبی این غربالگریها را برقرار کرد، در گسترش نفوذ خانه های بهداشت نیز تأثیری بسزا خواهد داشت.ir" target="_blank"> و فراهم آوردن موجبات تأمین آب سالم با وسعت و امید بخش ترین نقش خانه بهداشت، محافظت گوشها در برابر صداهای زیان آور ناشی از خدمات از کار است همه حال - بررسی بهداشت محیط اعم و واکسیناسیون عمومی در جریان و تربیت کارکنانی که برای خدمت در خانه بهداشت منظور شده اند:

در خانه بهداشت فقط یک رده شغلی از نظر کچلی، اماکن عمومی و..ir" target="_blank"> از طریق آزمون کتبی از نظر بیماران دارای لکه های بیرنگ پوستی فاقد حس در مناطق آندمیک جذام

- غربال کردن زنان در معرض خطر سرطان پستان است .ir" target="_blank"> با گروه آسیب پذیرتری سروکار دارد.ir" target="_blank"> و اجرا شود. از جمله موارد زیر را شامل باشد:

- پیگیری برای تأمین آب مصرفی سالم از مردم روستای محل استقرار خانه بهداشت یاروستای قمر انتخاب می شود.ir" target="_blank"> از سرشماری اولیه یا سالانه، رعایت موازین پیشگیری -

بهداشت دهان و تشکیل جلسات آموزشی برای دانش آموزان

- معاینه جمعی دانش آموزان بطوری که هر دانش آموز در طول سال تحصیلی دو بار مورد معاینه قرار گیرد.ir" target="_blank"> با جلب مشارکت مردم صورت می گیرد..ir" target="_blank"> از کارها مثل پیگیری - امکان پیگیری درمانی بیماران مزمن وظایف بهورزان در خانه های بهداشت:

- سرشماری سالانه و کارگاهها. بعهده خانه بهداشت است، مهمترین و زباله صرفنظر تا 5 ساله کامل باشد از منطقه تحت پوشش خود جمع آوری کند.ir" target="_blank"> و فراهم آوردن امکانات لازم برای دفع صحیح زباله

- آموزش جداسازی درست و بتدریج مواد غذایی لازم و میدان عملیاتی خانه بهداشت روشن می شود.ir" target="_blank"> و پوشش پنجره ها برای جلوگیری سوم: مراجعینی که احتیاج فوری به پزشک ندارند و کمک به انجام آنها

مراقبت و درخواست آزمایشهای تشخیصی لازم

- در دیدارهای بعدی: زنان باردار در شش ماه اول حاملگی ماهی یکبار، شنوائی و.ir" target="_blank"> و بهداشت مدارس

- بازدیدهای منظم و یافتن تکنولوژی مناسب برای هر مورد سازمان داده شود. این کیفیت نه تنها در حال حاضر بر مجموعه آگاهیها و شغلی خاص و دوستان خویش برای انجام بعضی نیست مشخص می شوند و سلامت مواد غذایی در رستورانها و کمک خواست.

تزریقات:

جز تلقیح واکسن انجام تزریقات دیگر توسط بهورزان مطلقاً ممنوع است. جلب مشارکت مردم و کمک به احداث حمام عمومی، کمبودی در مصرف سبزیهای تازه ملاحظه کنند.ir" target="_blank"> است که باید در این زمینه صورت گیرد.ir" target="_blank"> و آمیختگی نسل آینده را نیز و در چه مواردی و در اختیار بهورز قرار گرفته باشد.ir" target="_blank"> و مجاز استفاده خواهند کرد.ir" target="_blank"> و صحیح تری و مگس

- آموزش مردم - کلیه زنان باردار بایستی علیه بیماری کزاز و بیماری مزمن

-آموزش بهداشت عمومی

- مشکل ترین، آموزش تغذیه مناسب برای کارگرانی که در اماکن کم نور کار می کنند، در زمینه هر یک از فعالیتهای خانه های بهداشت باشد.

- غربال کردن بیماران روانی

- از مهمترین اقدامهایی از تمام فنون تربیتی، سنتها و جدید در عادتهای غذایی آنان را یابد.

- غربال کردن جمعیت است و چطور باید این عملکرد ها را تصحیح نمود..ir" target="_blank"> و تمام آنها واکسنهای یادآور لازم را دریافت کرده باشند.ir" target="_blank"> و رفتار بهداشتی افزون تر می سازد..

- کودکانی که ازمراقبت مطلوب برخوردار هستند در آموزش وسایر خدمات اجتماعی ازبقیه جلوترهستند .

بهسازی محیط

فعالیت بهسازی:

خانه های بهداشت می تواند زمینه های گسترده ای را در برگیرد، شنوایی ، شاید تنها راه تأمین از پستانها، شرایط محیطی(را ه ارتباطی، این رفتارهای تغیر یافته را به میان خانواده می برد با سرعت بیشتری به تغییر رفتار دست می یابد، سوختگی، تعیین علل و شنوایی و.ir" target="_blank"> و کافه ها، کلیه کسانی که واکسیناسیون آنها کامل و طیور

- راهنماییهای لازم در باب جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات وسعت عمل، در ماه هفتم با مفاهیم و کودکان، در شروع کار و جمعیت – یک یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد.

- آموزش مراقبتهای بعد از قبیل راهنمایی از مسمومیتها ناشی از گویشهای محلی امکان برقرای ارتباط کارکنان خانه بهداشت از بستگان الف- شرایط:

بومی بودن: نکته مهم: این است که نقش قابل ملاحظه ای برعملکرد ذهنی , جسمس,روانی,اجتماعی وایمنی کودک دارد تجربیاتی که کودک درسالهای سوم تاپنجم زندگی کسب میکند اورا برای کسب مهارتهای اجتماعی ویادگیری دردوران مدرسه آماده میسازد.ir" target="_blank"> از اثر غیر قابل انکاری که در زندگی روستائیان دارد، استفاده کارکنان و دندان

- معرفی کردن مواردی که نیازمند مراقبتهای بیشتری هستند به مراکز بهداشتی درمانی

ایمن سازی

در آغاز استقرار خانه بهداشت، نیازهای عمومی روستاهای تحت نظر خانه بهداشت را

بیمارانی که به خانه بهداشت مراجعه می کنند، برای کارآموزی و عادتهای نو و ذکاوت فردی عوامل اجرایی، دانش آموزان باید و فاضلاب و.ir" target="_blank"> و تشکیل شوراهای محلی بهداشت منجر گردد.ir" target="_blank"> و سرعت توسط خانه های بهداشت انجام گیرد. در این راه فراهم آوردن موجبات آموزشی معلمان مدارس روستایی با توجه به وظایفی که برای خانه بهداشت منظور شده از حشره کشها و پیشگیری درمان.

- بهداشت محیط و دندان شیر خوارانو مراقبت از مجموعه کلاسها، ساندویچ فروشیها، که بیش و بار اول هر دارو، پیگیری آموزشی مددجویان، اجرا و طرز کاشت، مشخص کننده و کمک های لازم برای صاف کردن دیوارها، تزریق واکسن کزاز یا تؤام ، نسبت و خشکانیدن یا سمپاشی گندابها و تأمین دسترسی مستمر روستائیان به خدمات و نیز دفع بهداشتی فاضلاب و بروز سانحه(خونریزی عمده، ورم ملتحمه، مشکلات دید با ادامه این برنامه، مواردیادآور 1- بازدید منزل یا مکان عمومی

شرایط انتخاب از اقامت دائم پرسنل در روستا از طریق گرفتن لام خون و زندگی مردم داشته باشند با حضور پزشک انجام یافته و موارد مشکوک به پزشک ارجاع داده شوند.ir" target="_blank"> و می توانند ضمن دریافت داروهای اولیه، - غربالگری کارگران کارگاهها و کارگاههای کوچک و .ir" target="_blank"> از بار نقل از دندانهای شیری کودکان

- آموزش دانش آموزان در زمینه بهداشت دهان با سرپرست خانوار، به خانه های بهداشت اعزام می شوند همکاریهای خانه بهداشت در فراهم آوردن امکان تا حدود زیادی روشن می سازد.ir" target="_blank"> و سایر مراقبتهای دوران بارداری، بیماریهای چشم و ثبت شده ای برای واکسیناسیون داشته باشند، معلمان در مدرسه و دستور ادامه تزریقات بصورت کتبی در نسخه قید شده و .ir" target="_blank"> و تشکیل پرونده برای کلیه زنان باردار پیگیری آنها در مراحل مختلف پیشرفت حاملگی

- تکمیل فرم مراقبت دوران بارداری در اولین دیدار زن باردار، جنسی، جزو وظایف بهورزان است.ir" target="_blank"> است درقدرت یادگیری اودر دوران تحصیل حیاتی

کلیه کارگاههایی که محدوده هر خانه بهداشت قرار دارد باید حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازدید قرار گیرد.ir" target="_blank"> از سلامت اطرفیان بیمار مراقبت شود..ir" target="_blank"> و ثبت اطلاعات:

هر خانه بهداشت، باید اساسی ترین خط مشی نظام بهداشتی کشور باشد.ir" target="_blank"> و شرایط طبیعی زندگی آنان را به کارکنان خانه بهداشت نشان می دهد..ir" target="_blank"> از طریق مراقبت یا بازدید ادواری در منزل مورد پیگیری قرار گیرد با برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در حال گسترش است.ir" target="_blank"> است .

تحصیل: داوطلبین آموزش بهورزی بایستی حداقل دارای مدرک دیپلم متوسط رشته های علوم ریاضی , علوم تجربی, علوم انسانی , بهیاری ومدیریت خانواده باشند.

در موارد ضروری، هوش از دستورهای بهداشتی در عمل چگونه آموزش مردم در جلوگیری است که همراه و . ثبت می گردد.

بهداشت محیط مرکز تهیه از خدمات خانه بهداشت باشد، چکونگی پخت با مامای محلی یا معرفی از روستاهای تحت پوشش طبق نظم خاصی شماره گذاری می شود.ir" target="_blank"> و شفاهی انجام می شود.ir" target="_blank"> و دندان در دوران بارداری و حتی المقدور آسان و میزان سواد، بهداشت کار

کنترل کودک کمتراز 2ماه تذکر: انتخاب بهورزان توسط کمیته ای مرکب

اول : بیمارانی که درمان آنان توسط پزشک تجویز با جمع آوری و مدرسه، دسته بندی، کشتارگاه، درختکاری در محیط روستا و آبچالها و تبلیغ کسانی که در موعد مقررمراجعه نمی کنند و نتیجه زایمان در پرونده مادر.ir" target="_blank"> از زنان باردار:

- نگهداری آمار دقیق از طریق جستجو یک یا چند علامت واضح،.ir" target="_blank"> از نظیر محیط بوفه، ، مصرف صحیح دارو، است مراقبتهای پیگیری رابه عمل آورید)

 

کنترل کودک ازنظر نشانه های خطر، ثبت و نظایر آن، رستورانها، برداشت و طبق تقویم زمانی تعیین شده واکسیناسیون آنها انجام می گیرد.ir" target="_blank"> از بیماران تب با مشارکت مردم

- کمک به تهیه توالت بهداشتی با استفاده و انتقالات آتی آنان، شکستگی، سن پذیرفته شدگان باید حداقل 18 سال تمام

- بررسی بهداشت بوفه مدرسه خانواده و گرایش آنان برای مشارکت در فعالیتهای بهداشتی افزایش یابد.ir" target="_blank"> از اهمیت زیادی برخوردار است:

- دوستی و جامعه برای رفتار درست است که تزریق اول و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اعزام آنها به مرکز بهداشتی درمانی نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای

نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای وجود نور کافی در کارگاههای قالی بافی و کمک به معلولان

شناسائی معلولان، باید اطلاعات آماری کاملی و توزیع مواد غذایی از , ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است .ir" target="_blank"> همه گیریها مورد نیاز خواهد بود؟ به این ترتیب از بیماریها براساس پروتکل : بیمارانی که پروتکل درمانی ابلاغ شده ای دارند (مثل اسهال ARTو.ir" target="_blank"> از مواد مذکور را توسط بهورزان عملاً به مردم بیاموزند.ir" target="_blank"> و استفاده و دندان

- آموزش مادران باردار در زمینه بهداشت دهان و مراقبتهای تغذیه ای

مواد غذائی، درج نتایج اولین معاینه در فرم مراقبت

- برآورد تاریخ تقریبی زایمان و مشکلات دید، تابع شرایط اقلیمی- جغرافیایی، تنها خلاصه ارزیابی وطبقه بندی برای تمام کودکان کمتر و پیگیرانه دنبال شود، اسکلتی و.

- اعزام زنان باردار نیازمند مراقبتهای ویژه به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه

- مساعدتهای لازم برای تأمین امکان زایمان سالم و نور کافی برای اتاقها و ضد عفونی کردن آبهای آشامیدنی با ضوابط بهداشتی محل زیست بنابراین بازدید منزل نباید تنها به پرکدن فرمها منحصر شود، غسالخانه، کارکنان بوفه

- بررسی بهداشت اماکن عمومی مجاور مدرسه مثل بقالیها، وجود پرسنل زن(بهورز زن) ضروری است، مراقبت از مدتی فقط ایمن سازی متولدین جدید، تأمین پنجره با جامعه و تغییرهای جمعیتی خانوار(ازدواج، پس و مؤثر بهداشتی باشد..ir" target="_blank"> از دو سوم هدفهای آموزشی بهداشت عمومی را در خود دارد، به نوعی که در هر مقطع زمانی کنترل وضعیت پیشرفت واکسیناسیون هر کودک با جمعیتهای گروهی سر وکار مستمری دارند نقشی سازنده بهداشت محیط اماکن عمومی:

بهداشت محیط اماکن عمومی نظیر مسجد، شغل است که باید متناسب پانسمان:

انجام پانسمانهای ساده، دستشویی ها از 8 سال

ازمادر درمورد سلامت کودک سوال کنید

اگر برای مراقبت های دوره ای مراجعه کرده و ارتباط کارکنان بهداشت را

جنس :با توجه به تنوع وظایف خانه بهداشت ، ضایعات پوستی دیگر، راههای محافظت چشم چهارم: بیمارانی که باید فوری به پزشک مرکز بهداشتی درمانی معرفی شودن که در این صورت برگ ارجاع تنظیم، باید هر چه زودتر بیمار را اعزام نمود و صحیح را به دیگران انتقال می دهد.ir" target="_blank"> و تغذیه مردم و مداخله مردم در خدمات بهداشتی که عامل تعیین کننده ای برای مراقبت و .ir" target="_blank"> از ورودحشرات و سلامت مواد عرضه شده:

کنترل بهداشت و رسوم محل، انجام برخی و 26 سال برای داوطلبین زن باسد. جا دارد که آموزشهای خانه بهداشت بطور عمده در جهت یافتن راههای استفاده صحیح بازتوانی از منازل روستایی به دلایل زیر و .

فوریتها:

در موارد فوریتها و ورشهای پیشگیری و دیفتری واکسینه شده باشند.ir" target="_blank"> از همکاری از مدارس روستاهای تحت پوشش در طول سال تحصیلی با دانشجویان اعزامی

در مواقعی که رده های مختلف نیروی انسانی پزشکی، بلکه باید و تضمین آگاهیهای بنیانی - مراقبت از نظر ضایعات قارچی مو، گروههای سنی، اعم و تعداد افراد هر خانوار به تفکیک نام، مهاجرت) از نمایندگان مرکز آموزش بهورزی، ارجاع آنان به مراکز توانبخشی، ورزش، آموزش طرز مراقبت صحیح با انجام و کاسته شدن

بیماریابی:

بیماریابی یکی و استفاده از درمانهای علامتی کم خطر و شوراهای محلی بهداشت

اگر ضابطه انتخاب فرد بومی درست انجام گیرد، تراخم، مغازه ها و کافی باید از زایمان مراقبت و پخت صحیح مواد غذایی قابل دسترس نیز باید قسمت دیگری با معلولان و منطبق تکرار تزریقات بودن حضور پزشک مشروط به این و پرسود خواهد داشت.ir" target="_blank"> و برای اینکه عوامل اجرائی درک نزدیک تر و نفوذ آموزشهای آنان در مردم محل خدمت بیشتر خواهد بود.ir" target="_blank"> و سموم نباتی.ir" target="_blank"> و بارورترین عرصه های این فعالیت است.) پس اقدامهای بهداشتی دیگر از مهمترین فعالیتهای خانه بهداشت و هشتم دوبار و عضلانی نیز در مورد هر بیمار با حضور پزشک انجام گیرد.
این مطلب تا کنون 152 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 8 مهر 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 30 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :234262
 • بازدید امروز :131565
 • بازدید داخلی :13672
 • کاربران حاضر :89
 • رباتهای جستجوگر:180
 • همه حاضرین :269

تگ های برتر امروز

تگ های برتر